BAN ĐẠI DIỆN

             

 

BÁO CÁO NĂM 2019

1/- Thánh Tịnh Bửu Pháp Đàn

Họ đạo:

346

 

Nhập môn

1

Chức sắc

10

 

Chức việc

10

Thượng tượng

1

 

Cầu an

6

Học tập xã hội

5

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

5

 

Tuần cửu

45

Liên giao

12

 

Tiền liên giao

5.800.000đ

Xây dựng

12.600.000đ

-trùng tu 12.600.000đ

 

Từ thiện xã hội

56.800.000đ

-Đầu năm 2019 phát quà hộ ngèo gạo và nhu yếu phẩm tổng số 10.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh việc từ thiện 1 tấn gạo trị giá 12.000.000đ

-Giúp 10 hộ nghèo địa phương trong 6 tháng, mỗi hộ 10 kg gạo = 7.200.000đ

-Hưởng ứng vận động nhà tình thương 15.000.000đ

-Thăm bệnh 3.000.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 80 phần gạo = 9.600.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NĂM 2019

Thánh Tịnh Long Thành

-Họ đạo:

410

 

-Nhập môn

5

-Chức sắc

29

 

-Chức việc

11

-Thượng tượng

3              

 

-Cầu an

6

-Học tập xã hội

3

 

-Học tập Tôn giáo

4

-Đám tang

9

 

-Tuần cửu

81

-Liên giao

25

 

-Tiền liên giao

10.000.000đ

-Xây dựng

70.000.000đ

-Tô vách Tây Lang bên ngoài 10.000.000đ,

-Dán gạch men 6 cái tủ xi măng 10.000.000đ.

-Làm 2 ao hồ cảnh quan 15.000.000đ.

-công trình cột phướn vai đoạn 1 phần mống và chạn 28.000.000đ.

-Đóng trụ bờ kè 7.000.000đ

-Từ thiện xã hội

59.700.000đ

-Đầu năm 2019 phát 200   phần quà gạo cho 200 gia đình nghèo, khó khăn trị giá 24.000.000đ.

-Hưởng ứng khu vực vận động cứu trợ 500.000đ.

-Hưởng ứng Quận Bình Thủy làm từ thiện 2 lần 2.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh 1.500.000đ

-Hưởng ứng vận động nhà tình thương 4.200.000đ

-Thăm bệnh 3.500.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 200 phần gạo 24.000.000đ

   

Họ đạo:

412

 

Nhập môn

5

Chức sắc

29

 

Chức việc

11

Thượng tượng

3

 

Cầu an

6

Học tập xã hội

3

 

Học tập Tôn giáo

4

Đám tang

9

 

Tuần cửu

81

Liên giao

25

 

Tiền liên giao

10.000.000đ

Xây dựng

70.000.000đ

-Tô vách Tây Lang bên ngoài 10.000.000đ ,

-dán gạch men 6   cái tủ xi măng 10.000.000đ,

-làm 2 ao hồ cảnh quan 15.000.000đ,

-công trình cột phướn vai đoạn 1 phần mống và chân: 28.000.000đ.

-Đóng trụ bờ kè 7.000.000đ

-Từ thiện xã hội

59.700.000đ

-Đầu năm 2019 phát 200 phần gạo cho 200 gia đình nghèo, khó khan trị giá 24.000.000đ

-Hưởng ứng khu vực vận động cứu trợ 500.000đ

-Hưởng ứng Quận Bình Thủy làm từ thiện 2.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh 1.500.000đ

-Hưởng ứng vận động nhà tình thương 4.200.000đ

-Thăm bệnh 3.500.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 200 phần gạo = 24.000.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NĂM 2019

3/- Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt

Họ đạo:

116

 

Nhập môn

2

Chức sắc

6

 

Chức việc

5

Thượng tượng

1

 

Cầu an

9

Học tập xã hội

4

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

4

 

Tuần cửu

10

Liên giao

12

 

Tổng liên giao

6.000.000đ

Xây dựng

13.000.000đ

-sửa sang 13.000.000đ

 

Từ thiện xã hội

18.100.000đ

-Đầu năm 2019 phát 20 phần nhu yếu phẩm. trị giá 3.000.000đ

-Cho gạo nhà thương = 8.800.000đ

-Thăm bệnh 2.700.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 30 phần gạo = 3.600.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NĂM 2019

4/- Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo

Họ đạo:

250

 

Nhập môn

 

Chức sắc

3

 

Chức việc

9

Thượng tượng

   

Cầu an

1

Học tập xã hội

2

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

4

 

Tuần cửu

36

Liên giao

15

 

Tiền liên giao

4.500.000đ

Xây dựng

152.000.000đ

-Tu sửa 152.000.000đ

 

Từ thiện xã hội

25.600.000đ

-Đầu năm 2019 phát 40 phần quà bánh trái, mỗi phần trị giá 100.000đ tính chung là 4.000.000đ

-Rằm tháng giếng phát 70 phần quà hộ nghèo trị giá 12.000.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 80 phần gạo = 9.600.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NĂM 2019

5/- Thánh Tịnh Tiểu Thất Minh Đàn

Họ đạo:

120

 

Nhập môn

1

Chức sắc

3

 

Chức việc

7

Thượng tượng

1

 

Cầu an

5

Học tập xã hội

2

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

3

 

Tuần cửu

14

Liên giao

18

 

Tiền liên giao

5.000.000đ

Xây dựng

4.000.000đ

-Sửa sang 4-000.000đ

 

Từ thiện xã hội

23.880.000đ

-Phát quà đầu năm 2019 gạo và nhu yếu phẩm trị giá 10.000.000đ.

-Thăm bệnh 3.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh việc từ thiện 5.000.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 42 phần gạo và nhu yếu phẩm mỗi phần trị giá 140.000đ = 5.880.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NĂM 2019

6/- Nhà Tịnh Thanh Vân

Họ đạo:

25

 

Nhập môn

 

Chức sắc

2

 

Chức việc

 

Thượng tượng

   

Cầu an

2

Học tập xã hội

   

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

   

Tuần cửu

5

Liên giao

6

 

Tiền liên giao

1.500.000đ

Xây dựng

 

Từ thiện xã hội

14.000.000đ

-Đầu năm 2019 phát quà hộ ngèo 12.000.000đ

-Thăm bệnh 2.000.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NĂM 2019

7/- Nhà Tịnh Thiện Minh Đàn

Họ đạo:

127

 

Nhập môn

 

Chức sắc

3

 

Chức việc

11

Thượng tượng

   

Cầu an

 

Học tập xã hội

3

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

   

Tuần cửu

9

 

7

 

Tiền liên giao

6.500.000đ

Xây dựng

 

Từ thiện xã hội

34.100.000đ

-Phát quà đầu năm 2019 phát 50 phần gạo và nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 200.000đ. = 10.000.000đ.

-Hưởng ứng Hội Thánh phát quà hộ nghèo 10 bao gạo và tiền = 12.000.000đ

-Thăm bệnh 2.500.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 80 phần gạo = 9.600.000đ

         

Tính chung 5 Thánh Tịnh 2 Nhà Tịnh thuộc Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu tại Thành Phố Cần Thơ về việc hoạt động đạo sự trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt được như sau:

          -Về Bổn đạo         :        1.394 vị

          -Về Chức sắc      :        52 vị

          -Về Chức việc       :       53 vị        

          -Về Liên giao       :         51.400.000đ

          -Về xây dựng       :         236.600.000đ

          -Về từ thiện XH   :         242.180.000đ      

-------------------------------------------------

         

 

 

 

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

1/- Thánh Tịnh Bửu Pháp Đàn

 

Họ đạo:

346

 

Nhập môn

1

Chức sắc

10

 

Chức việc

10

Thượng tượng

1

 

Cầu an

6

Học tập xã hội

5

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

5

 

Tuần cửu

45

Liên giao

12

 

Tiền liên giao

5.800.000đ

Xây dựng

12.600.000đ

-trùng tu 12.600.000đ

 

Từ thiện xã hội

56.800.000đ

-Đầu năm 2019 phát quà hộ ngèo gạo và nhu yếu phẩm tổng số 10.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh việc từ thiện 1 tấn gạo trị giá 12.000.000đ

-Giúp 10 hộ nghèo địa phương trong 6 tháng, mỗi hộ 10 kg gạo = 7.200.000đ

-Hưởng ứng vận động nhà tình thương 15.000.000đ

-Thăm bệnh 3.000.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 80 phần gạo = 9.600.000đ

 

 

 

 

2/- Thánh Tịnh Long Thành 2019

 

Họ đạo:

412

 

Nhập môn

5

Chức sắc

29

 

Chức việc

11

Thượng tượng

3

 

Cầu an

6

Học tập xã hội

3

 

Học tập Tôn giáo

4

Đám tang

9

 

Tuần cửu

81

Liên giao

25

 

Tiền liên giao

10.000.000đ

Xây dựng

70.000.000đ

-Tô vách Tây Lang bên ngoài 10.000.000đ ,

-dán gạch  men  6  cái tủ  xi măng 10.000.000đ, 

-làm 2 ao hồ cảnh quan  15.000.000đ, 

-công trình  cột phướn vai đoạn 1 phần mống và  chân: 28.000.000đ.

-Đóng trụ bờ kè 7.000.000đ

-Từ thiện xã hội

59.700.000đ

-Đầu năm 2019 phát 200 phần gạo cho 200 gia đình nghèo, khó khan trị giá 24.000.000đ

-Hưởng ứng khu vực vận động cứu trợ 500.000đ

-Hưởng ứng Quận Bình Thủy làm từ thiện 2.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh 1.500.000đ

-Hưởng ứng vận động nhà tình thương 4.200.000đ

-Thăm bệnh 3.500.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 200 phần gạo = 24.000.000đ

 

 

 

 

 

 

 

3/- Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt

 

Họ đạo:

116

 

Nhập môn

2

Chức sắc

6

 

Chức việc

5

Thượng tượng

1

 

Cầu an

9

Học tập xã hội

4

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

4

 

Tuần cửu

10

Liên giao

12

 

Tổng liên giao

6.000.000đ

Xây dựng

13.000.000đ

-sửa sang 13.000.000đ

 

Từ thiện xã hội

18.100.000đ

-Đầu năm 2019 phát 20 phần nhu yếu phẩm. trị giá 3.000.000đ

-Cho gạo nhà thương = 8.800.000đ

-Thăm bệnh 2.700.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 30 phần gạo = 3.600.000đ

 

 

 

4/- Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo

 

Họ đạo:

250

 

Nhập môn

 

Chức sắc

3

 

Chức việc

9

Thượng tượng

   

Cầu an

1

Học tập xã hội

2

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

4

 

Tuần cửu

36

Liên giao

15

 

Tiền liên giao

4.500.000đ

Xây dựng

152.000.000đ

-Tu sửa 152.000.000đ

 

Từ thiện xã hội

25.600.000đ

-Đầu năm 2019 phát 40 phần quà bánh trái, mỗi phần trị giá 100.000đ tính chung là 4.000.000đ

-Rằm tháng giếng phát 70 phần quà hộ nghèo trị giá 12.000.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 80 phần gạo = 9.600.000đ

 

 

 

5/- Thánh Tịnh Tiểu Thất Minh Đàn

 

Họ đạo:

120

 

Nhập môn

1

Chức sắc

3

 

Chức việc

7

Thượng tượng

1

 

Cầu an

5

Học tập xã hội

2

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

3

 

Tuần cửu

14

Liên giao

18

 

Tiền liên giao

5.000.000đ

Xây dựng

4.000.000đ

-Sửa sang 4-000.000đ

 

Từ thiện xã hội

23.880.000đ

-Phát quà đầu năm 2019 gạo và nhu yếu phẩm trị giá 10.000.000đ.

-Thăm bệnh 3.000.000đ

-Hưởng ứng Hội Thánh việc từ thiện 5.000.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 42 phần gạo và nhu yếu phẩm mỗi phần trị giá 140.000đ = 5.880.000đ

 

 

 

6/- Nhà Tịnh Thanh Vân

 

Họ đạo:

25

 

Nhập môn

 

Chức sắc

2

 

Chức việc

 

Thượng tượng

   

Cầu an

2

Học tập xã hội

   

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

   

Tuần cửu

5

Liên giao

6

 

Tiền liên giao

1.500.000đ

Xây dựng

 

Từ thiện xã hội

14.000.000đ

-Đầu năm 2019 phát quà hộ ngèo 12.000.000đ

-Thăm bệnh 2.000.000đ

 

 

 

7/- Nhà Tịnh Thiện Minh Đàn

 

Họ đạo:

127

 

Nhập môn

 

Chức sắc

3

 

Chức việc

11

Thượng tượng

   

Cầu an

 

Học tập xã hội

3

 

Học tập Tôn giáo

3

Đám tang

   

Tuần cửu

9

 

7

 

Tiền liên giao

6.500.000đ

Xây dựng

 

Từ thiện xã hội

34.100.000đ

-Phát quà đầu năm 2019 phát 50 phần gạo và nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 200.000đ. = 10.000.000đ.

-Hưởng ứng Hội Thánh phát quà hộ nghèo 10 bao gạo và tiền = 12.000.000đ

-Thăm bệnh 2.500.000đ

-Ngày lễ Vu Lan phát quà hộ nghèo 80 phần gạo = 9.600.000đ

 

         

 

Tính chung 5 Thánh Tịnh 2 Nhà Tịnh thuộc Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu tại Thành Phố Cần Thơ về việc hoạt động đạo sự trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt được như sau:

 

          -Về Bổn đạo         :        1.394 vị

 

          -Về Chức sắc      :        52 vị

 

          -Về Chức việc       :       53 vị        

 

          -Về Liên giao       :         51.400.000đ

 

          -Về xây dựng       :         236.600.000đ

 

          -Về từ thiện XH   :         242.180.000đ      

 

-------------------------------------------------

 

         

 

 

 

 

 

 

Home Nội San 03 BAN ĐẠI DIỆN