Di Lạc Chơn Kinh

-----DI LẠC CHƠN KINH

BÀI KHAI KINH

Khai kinh kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim thính văn đắc thọ trì

Nguyện giải Tân Kinh chơn thiệt ngã.

THÍCH CA MÂU NI VĂN PHẬT thuyết

DI LẠC CHƠN KINH

          THƯỢNG THIÊN HỔN NGUƠN hữu: Barahma Phật, Civa Phật, Christma Phật, Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, Nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử trí khổ nghiệp chướng luân chuyển hóa sanh, năng du ta bà thế giới độ tận vạn linh đắc quy Phật vị.

          HỘI THIÊN NGƯƠN hữu: Trụ Thiện Phật, Đa Ái Sanh Phật, Giải Thoát Khổ Phật, Diệu Chơn Hành Phật, Thắng Giải Ác Phật, nhứt thiết chư Phật tùng lịnh DI LẠC VƯƠNG PHẬT, năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệp chướng.

          Nhược hữu chúng sanh văn ngã ứng dương thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ tất đắc giải thóat luân hồi, đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề thị chi chứng quả Cực Lạc Niết Bàn.

          Nhược nhơn dương sanh, nhược nhơn hữu kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, thính đắc ngã ngôn, phát tâm thiện niệm, tất đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề tất đắc giải thoát.

          Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng, nhứt tâm thiện niệm: Nam mô Di Lạc Vương Bồ Tát, năng cứu khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát ư nghiệp chướng tất đắc giải thoát.

          HƯ VÔ CAO THIÊN hữu: Tiếp Dẫn Phật, Phổ Tế Phật, Tây Quy Phật, Tuyển Kinh Phật, Tế Pháp Phật, Chiếu Duyên Phật, Phong Vị Phật, Hội Chơn Phật, như thị đẳng hằng hà  sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT dẫn độ Chơn Linh đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề chứng quả nhập Cực Lạc Quốc, hiệp chúng đẳng chư Phật tạo định Thiên Thi tận độ Chúng Sanh đắc quy Phật vị.

          Nhược hữu thiện nam tử,  thiện nữ nhân tu trì thính ngã dục đắc Chơn Truyền niệm thử NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT. Thưởng du ta bà thế giái giáo hóa Chơn Truyền phổ tế Chúng Sanh giải thoát lục dục thất tình thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát.

          TẠO HÓA HUYỀN THIÊN hữu: Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thử Luân Phật, dữ Cửu vị Nữ Phật, , như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh KIM BÀN PHẬT MẪU năng tạo, năng hóa Vạn Linh, năng du ta bà thế giái dưỡng dục quần sanh quy nguyên Phật vị.

          Nhược hữu thiện nam tử,  thiện nữ nhân thính ngã dục tu phát nguyện nam mô KIM BÀN PHẬT MẪU dưỡng dục quần linh nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm hườn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Xá Lợi Tử quy nguyên Phật vị tất đắc giải thoát.

          PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN hữu: Đa Pháp Phật, Tịnh Thiện Giáo Phật, Kiến Thắng Vị Phật, Hiển Hóa Sanh Phật, Trục Tà Tinh Phật, Luyện Đắc Pháp Phật, Hộ Trì Niệm Phật, Khai Huyền Cơ Phật, Hoán Trược Tánh Phật, Đa Phúc Đức Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ HÀNG BỒ TÁT, năng du ta bà thế giái thi pháp hộ trì Vạn Linh Sanh Chúng.

          Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện nam mô TỪ HÀNG BỒ TÁT năng cứu tật bịnh, năng cứu tam tai, năng độ tận Chúng Sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệp chướng, tất đắc giải thoát.

          HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN hữu: Diệt Tướng Phật, Đệ Pháp Phật, Diệt Oan Phật, Sát Quái Phật, Định Quả Phật, Thánh Tâm Phật, Diệt Khổ Phật, Kiên Trì Phật, Cứu Khổ Phật, Xá tội Phật, Giải Thể Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT thưởng du ta bà  thế giái độ tận Vạn Linh.

          Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam mô CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệp chướng, năng độ Chúng Sanh quá ư Cực Lạc, tức đắc giải thoát.

Nam mô DI LẠC VƯƠNG PHẬT

-Barahma Phật

-Civa Phật

-Christma Phật, 

-Thanh Tịnh Trí Phật

-Diệu Minh Lý Phật

-Phục Tướng Thị Phật

-Diệt Thể Thắng Phật

-Phục Linh Tánh Phật

-Trụ Thiện Phật

-Đa Ái Sanh Phật

-Giải Thoát Khổ Phật

-Diệu Chơn Hành Phật

-Thắng Giải Ác Phật

-NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT

-Tiếp Dẫn Phật

-Phổ Tế Phật

-Tây Quy Phật

-Tuyển Kinh Phật

-Tế Pháp Phật

-Chiếu Duyên Phật

-Phong Vị Phật

-Hội Chơn Phật

-KIM BÀN PHẬT MẪU

-Quảng Sanh Phật

-Dưỡng Dục Phật

-Chưởng Hậu Phật

-Thủ Luân Phật

-Cửu Vị Nữ Phật

-TỪ HÀNG BỒ TÁT

-Đa Pháp Phật

-Tịnh Thiện Giáo Phật

-Kiến Đắc Vị Phật

-Hiển Hóa Sanh Phật

-Trục Tà Tinh Phật

-Luyện Đắc Pháp Phật

-Hộ Trì Niệm Phật

-Khai Huyền Cơ Phật

-Hoán Trược Tánh Phật

-Đa Phúc Đức Phật

-CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT

-PHỔ HIỀN BỒ TÁT

-Diệt Tướng Phật

-Đệ Pháp Phật

-Diệt Oan Phật

-Sát Quái Phật

-Định Quả Phật

-Thành Tâm Phật

-Diệt Khổ Phật

-Kiên Trì Phật

-Cứu Khổ Phật

-Xá tội Phật

-Giải Thể Phật

(Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát)

(niệm 3 lần)

 

-