KINH VU LAN

LƯ HƯƠNG TÂN

Lư hương đốt khói hòa ngút tỏa

Mùi thơm bay khắp cả thành tâm

Các vị Phật ở biển Nam

Thấy mùi thơm ấy dương trần thành tâm

Vị mùi hương tốc trầm thành thât

Các chư Tiên vùng Phật khinh thanh

Chứng lòng thế sự tâm thành

Đằng vân xuống chốn dương trần chứng minh.

KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm huyền diệu pháp

Trăm ngàn muôn kiếp khác gặp kinh

Ta nay thấy rõ tất tình

Giải quyền thiệt rõ chơn tình như lai

Phật ra lời dạy kinh này

Tụng kinh Tam bảo phải dày lương tâm

Dầu cho tụng niệm mãn năm

Bụng không cố tưởng như cầm mà chơi.

KINH VU LAN BỒN

Nghe cho rõ một giờ cõi Phật

Xá vệ thành chỉ thật căn nguyên

Phật ngồi giải nghĩa chơn truyền

Nơi vườn cô độc thọ viện phỉ nguyền

Thuở ấy có mục Liên thành Phật

Mắt Thánh xem rõ bậc chánh tà

Dục lòng tu độ mẹ cha

Thảm thương từ mẫu Diêm La tội tình

Làm ngạ quỉ cơ hàn đói khát

Mình da xương tóc bạc nhiễu nhương

Khóc than mẹ chịu đoạn trường

Phận làm con thảo tầm phương lo lường.

Mục liên thấy thảm thương đổ lệ

Hóa bát cơm liệng kế từ thân

Mẹ người thấy bát cơm gần

Liền kề lượm lấy để ăn no lòng

Tay trái sè che vong chẳng thấy

Tay mặt cầm cơm lấy bóc ăn

Đưa vào lửa đổ lăng quăng

Lửa phừng trong miệng nào ăn được gì

Mục liên nỗi lâm ly khóc lớn

Xót tâm bào về tấu phật đàng

Thưa rằng xưa mẹ thế gian

Nhiều điều thất đức mới mang tội tình

Rằng thiên địa chí minh hành tội

Mà người toan lụy xối thảm thay

Một mình người khó liệu rày

Người tu đại hiếu đất trời rõ thông

Thiên thần địa kỳ vong ngoại đạo

Đạo thiên vương khó bảo oai thần

Dễ đâu thấy lực thiên ân

Làm sao cứu đặng từ thân thoát vòng

Ta nay chỉ đục trong thuyết cứu

Tế cấp người bị tội nạn to

Minh Tâm nhứt thiết lần dò

Có tâm cứu mẹ cơ đồ Diêm la

Chỉ Mục Liên thật thà nhứt đức

Ở mười phương nhờ lực tăng sư

Ngày rằm tháng bảy tâm từ

Là ngày ân xá thiên tư vong nhờ

Rằng trẻ biết lo cho người thế

Mẹ cha còn cúng tế đại tiền

Tai bai họa gởi từ nhiên

Phù sanh được khỏi nợ tiền duyên xưa

Hội trăm món lo lừa lòng thảo

Năm thứ cây quí báu chung mâm

Nhang đèn chong đốt nguyện thầm

Cúng dường đãi các tăng tâm đức dày

Cùng ngày ấu phô bày thiết cúng

Thảy một lòng thánh chúng núi sông

Dặn lòng cho chặt với lòng

Hoặc là tu niệm rõ hằng tụng kinh

Hoặc lục thông giả hình giáo hóa

Bực thinh văn duyên giác dạy tu

Hoặc là Thập Điện vẹt mù

Dạy người biết tánh lòng tu đức nhiều

Tỳ -khưu ở theo chìu lòng thế

Đại đồng trong đồng để một tâm

Chịu hòa cơm lạc niệm thầm

Thánh tâm tịnh giái đức âm rộng càng

Hiệp đức chủ tựu cùng đàn tự

Bốn tăng sư độ dẫn chánh tâm

Mẹ cha còn tại khỏi lầm

Khỏi điều tai nạn cơ thâm hiểm nghèo

Trong sáu chứ y theo quyền thuộc

Khỏi tam-đồ vào cuộc khổ thân

Giờ linh giải thoát nợ trần

Bằng cha với mẹ cõi trần bằng an

Phước vui vẻ trăm năm tự toại

Bằng bảy đời sao lại đào sanh

Qua nơi thế giới khác lành

Nhờ nơi chư Phật sẵn dành hiếu tâm

Liền Phật xuống mười phương tăng chúng

Chỉ dạy cùng hiệp chủng đồng tâm

Mục Liên đại hiếu chí tâm

Cầu vì từ mẫu ân thâm tội càng

Phiền tăng chúng lo toan định ý

Ý định rồi mới quí nơi tâm

Vào đàng khuyên chớ lạc lầm

Chủ tâm dọn bữa chớ cầm trước ăn

Để bụng đói đặng dằn phàm tục

Tụng cho rồi phút chút ăn sau

Bằng ăn lỡ trước ban đầu

Phải ngồi tưởng Phật cho lâu tại tiền

Mục Liên luống ưu phiền vì mẹ

Các tỳ kheo nhặm lệ vui mừng

Cùng nhau định ý trùng phùng

Tụng cầu người tội âm cung siêu biến

Mẹ của Đức Mục Liên giải thoát

Ra khỏi hình đầu bạc phơi phơi

Nhứt thời giải thoát được rồi

Lánh vòng ngạ quỉ khỏi nơi tội tình

Mục Liên mới bạch trình Đức Phật

Đệ tử nhờ công đức tăng sư

Mang ơn tam bửu phước dư

Vu lan cứu độ mẫu từ đệ đây

Mà chẳng rõ sau này người thế

Còn ai chăng hai có một tôi

Vào thưa cùng Phật cạn lời

Thế gian nhiều tội đời đời thảm thay

Phật mới thốt khen hay thiện tánh

Ta muốn bày đức hạnh đời sau

Mà chưa kịp thốt cơ mầu

Người liền trước hỏi buổi đầu thiện tâm

Rằng nam nữ đức âm chư Phật

Cùng các quan tước lộc vạn dân

Thứ nhơn biết nghĩa thọ ân

Hiếu tình con thảo lo tròn phận trai

Điều trước chỉ đầu bái xin nhớ

Cha mẹ còn đương ở thế gian

Làm chay y dạy hưởng nhàn

Bảy đời mắc đọa ân ban siêu liền

Nội tháng bảy tâm thiền thiện tánh

Ngày mười lăm tự tĩnh vong tiên

Bồn ngày ân xá tội tiền

Dùng cơm trăm món con thuyển quảy đơm

Sao cho rạng danh thơm đạo đức

Sao gọi rằng tích đức dài lâu

Bâng khuâng nhớ cảnh dãi dầu

Nhớ người hóa vãng chan sầu sớm hôm

Nhơn khi tụng cúng lan bồn

Một mân lễ hiến khôn cùng phận trai

Mười phượng chư chúng đức tài

Tăng sư đồng niệm là ngày siêu thăng

Nguyện sau hiền đức tăng cha mẹ

Được mạng tồn tợ thể thái sơn

Trăm năm không bệnh chớ hờn

Muôn điều cả thảy thiệt hơn vui vầy

Khỏi lao khổ khỏi gầy hoạn nạn

Được nhơ lòng mới hản phép công

Bữa rằm nhớ chẳng đổi lòng

Yên tâm lễ cúng ngô ông đạo đồng

Còn bảy lớp dầu không biết mặt

Mắc tội tình bờ bặc hiểm thâm

Đành cam ngạ quỉ luân trầm

Cháu con mà biết tưởng tầm tổ tiên

Đồng tâm tăng chúng siêu liền

Về nơi cực lạc tây thiên hưởng nhàn

Dạy đệ tử tu an hiếu thuận

Miệng niệm thường Phật chứng độ nhơn

Mẹ cha bảy lớp cửu huyền

Mỗi năn tháng bảy ngày rằm hiếu thân

Làm con thần tỉnh mộ khan

Đền ơn cúc dục bảo tồn cù lao

Vu Lan bồn lời trao lẽ dạy

Đáp ơn đền lẽ phải dưỡng nuôi

Cám ơn trưởng dưỡng ngậm ngùi

Biết ơn mới phải là người lập tu

Giải hết cuốn vẹt mù mây ngút

Giải lương tâm phút chút hiếu thân

Mục Liên bốn lạy ân cần

Vui mừng mẹ khỏi vương trần lao lung.

KỆ

Vu Lan lẻ chánh giải trần

Mục Liên ai khẩn từ thân khỏi nàn

Biết rằng thần lực huệ quang

Thoát vòng lao khổ toàn thân danh truyền

Cầu cho hậu thế chép biên

Ai người chi hiếu được tiên linh thiền

Bút cơ giải nghĩa chơn truyền

Lòng thành tu niệm cửu huyền siêu thăng.