TTBP 21. HÌNH ĐỒ ĐẠI CHÂU THÂN

   

 

 

      ê)- Hình Đồ Đại Châu Thân NS Đài Báu tương ứng                 

 
   
   
   

 

ê/HÌNH ĐỒ ĐẠI CHÂU THÂN

SIÊU NHIÊN ĐÀI BÁU TƯƠNG ỨNG

        Đài báu là tượng trưng cho linh hồn chơn như tuyệt báu được ứng hiện trong ý tứ màu sắc và cơ bản trên con đường tu học để luyện hành Pháp Đạo.

        Hướng về Đài Pháp là hướng về cái thật của chân như, cái thật của điển linh quang, cái thật của con đường giác ngộ.

        Nhìn vào Đài Pháp là nhìn vào những điểm giác ngộ thật sự của Cơ Pháp, nhìn vào Đài Pháp là tượng ấn rõ ràng từ cơ hữu thể và siêu linh.

        Hướng về Đài Pháp là thông đạt lý nhiệm của Trời có đủ 72 quả địa cầu vận hành không khí trong toàn cõi hữu vi. Mỗi địa cầu được nung nấu sự vận hành tạo thành sức sống mạnh mẽ nhất từ 18 nhịp đập của quả tim qua 72 lần nhịp mạch trong 1 phút. Còn nhịp hô hấp 18 lần trong phút. Cho nên 72 cộng 18 bằng 4 tỷ lệ của một phút. Nên Đài Báu có bốn tầng, gồm 4 tầng chính thức và một tầng sơ đẳng khi nhận định đúng mức con số nguyên của Trời Đất.

        Mười hai nấc ở Huyền Linh Đài chỉ về nền tảng cũng như bước tiến vững vàng ở giai đoạn đầu tiên trong Bộ Phận Huyền Linh chính thức, điều động Âm Dương nhị túc. Huyền Linh Đài chính thức là một điểm giáp mối của Âm Dương nhị túc.

        Con số một là con số đứng đầu của Dương cũng như Âm, số bất di bất dịch, cũng là con số căn gốc của số Cơ, nên Đài Báu Trung Ương chỉ có một, trong một ấy lại có nhiều Tòa Đạo, Tòa Đạo thể hiện sự kết tinh muôn ngàn huyền nhiệm đã được ứng tỏa từ nơi Âm Dương Dịch Lý.

        Dịch Lý Học bao gồm Triết Thuyết, Triết Học, Y Học, Khoa Học, Toán Học, Sinh Học, Vật Học, Hóa Học v.v… mà khởi đầu do nguyên lý Âm Dương 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 khai nguồn, dẫn hướng cũng tuần tự từ Dương Số : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 và Âm số : 10 , 8 , 6 , 4 , 2 được tìm từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc bằng hai đường thẳng hình chữ thập cũng bao hàm 10 con số. Từ đó biến sanh ra số thập phân được nhân lê vô lượng con số lớn, vô lượng con số nhỏ.

        Con số ( 0 ) tượng trưng Vô Cực, còn con số ( 1 ) tượng trưng Thái Cực. Nên toán học là chìa khóa mở cửa cho kho tàng báu nhiệm của Nguyên Lý.

                                      THI

                  Quán thông Dịch Lý tại thần quang,

                  Duy vật chứng minh nghiệm Bửu Tàng.

                  Phản Bốn huờn nguyên từ mật nhiệm,

                  Nào đâu xa với luật thiên can.

                                           *

                                         *  *

                  Tạo hóa vần xoay định rõ cơ,

                  Hoạch tiền hữu Dịch tự bao giờ.

                  Thuận hành, nghịch chuyển trong quy luật,

                  Thiên Đạo vận thừa khẩu khuyết thơ.

                                           *

                                         *  *

                  Ly Khảm, Âm Dương chẳng đổi lòng,

                  Giữa hai kỳ lý tạo linh thông.

                  Bổn trung tự hữu Căn Nghi dụng,

                  Ký Tế vẹn tròn, Vị Tế xong.

 
Home Kinh pháp TTBP 21. HÌNH ĐỒ ĐẠI CHÂU THÂN