TTBP 13. TỊNH AM VÀ THẢO LƯ

   

 

 

  đ/- TỊNH AM VÂN VÀ THẢO LƯ BẰNG              

 
   

 

                 

        Để chuẩn bị nhập Đại Tịnh tuần huờn chi nhựt (cửu cửu bát nhứt: 81 ngày), trước hết phải cất Tịnh Am Vân hay Thảo Lư Bằng.

                  -MẪU TRÚC ƯỚC TINH AM VÂN

        Cất theo khuôn thước “chi chi đồng cửu”

        Đo chiều nào cũng có số 9 làm chuẩn, như 9 tấc, 9 phân, 9 li v.v…

Tịnh Am Vân được quy định rõ chiều ngang; 2m,90. chiều dài: 3m,90. Cột nhất: 2m,90. Đó là một ví dụ cất từng trệt, không có gác lững. Còn trường hợp cất thêm gác lửng thì phần dưới thêm 2m chiều cao. Hãy lấy từng trên làm mẫu, còn phần dưới chỉ để thêm tiện nghi sử dụng chớ không có cúng tịnh, hoặc phụng thờ.

       Những con số gương mẫu được lập thành trúc ước Tịnh Am Vân trên đây, là để có sự thống nhất trong mỗi hình thức Cốc Tịnh, nhằm thể hiện sự đồng thông trên tinh thần Phẩm Nguyên cao cả.

        Trong Tịnh Am Vân hay Thảo Lư Bằng lại có bàn nghi thức để thờ một cuốn Tàng Thơ Bửu Pháp Mật Truyền Siêu Nhiên Vô Vi cập theo Đuốc Thiên Từ Huệ. Đó là những bửu pháp của Siêu Nhiên vậy.

                                      THI

                  Sĩ Đài gương mẫu Tịnh Am Vân,

                  Gìn giữ kim đơn chẳng bận trần.

                  Nhất thể giao hòa cơ vận chuyển,

                  Trong ngoài đầy đủ khối tinh thần.

 
Home Kinh pháp TTBP 13. TỊNH AM VÀ THẢO LƯ