TTBP 10. TƯỢNG ẤN

   

 

 

                  b)- Tượng ấn Siêu Nhiên

 
   

      

       b/TƯỢNG ẤN SIÊU NHIÊN

        Cái điều chứng là Tượng Ấn của Pháp Đạo Siêu Nhiên. Hễ sát ngũ ma trừ xa ngũ tướng thì duyên trần thanh tịnh, pháp định châu thân. Muốn gom đủ Tinh Khí Thần thì trấn duyên phải đoạn tuyệt. Phải trường chay giới sát, luyện pháp thường xuyên. Hành, trụ, tọa, ngọa: Bất tri Thiên Địa, bất ý tà hung, bất chí tương quan, bất vô đảo giả thì thường chơn tâm thanh tịnh, thần trí an nhiên. Vì: “Bất kiến vô vi tất tri hữu giả”, sự nhập định hư không tuần huờn chi nhựt mới lộ hành khí tượng.

        Hễ tuyệt tâm duyên mục, đoạn Sa Nồng Hương, trừ Ngũ Vị Tân, thì thanh khí nhẹ nhàng, huệ thông tỏ rõ. Vì Huyền Linh Đài khử trược lưu thanh, vận chuyển chơn âm, thuần toàn dương lục.

        Cái vô vitâm khôngtrường sanh bất tử, bất động, bất chinh, hô hấp vô tư thì tự nhiên tâm không là chơn không, là Minh Châu Vô Cực, làTượng Ấn của Siêu Nhiên vậy.

        Như vậy Tượng Ấn của Siêu Nhiên là vòng Minh Châu Hồng Mông Vô Cực. Vòng ấy mới biến hóa Bát Quái Tiên Thiên Hồng Mông Chi Khí, làấn hiệu của Giáo Sư Nguyên Sinh khi đạt Phẩm Nguyên.

                               NGÂM

                  Huyền linh Mẹ tá canh trường,

        Khai minh Tượng Ấn rọi đường giác duyên.

                  Nguyên Sinh Bửu Pháp Mật Truyền,

        Mỗi con hành pháp đại nguyền kỳ ba.

                  Quyết tâm xây bản kim tòa,

        Lập nên thánh tượng đượm hòa Đạo khai.

                  Kể từ thọ lãnh linh oai,

        Mật thừa bí chỉ rạng ngày Long Hoa.

                  Xuất thân điểm tọa đại gia,

        Thi hành Thiên Mạng, Trời Cha ban truyền.

                  Mẹ là Tối Cực Thiêng Liêng,

        Đã ban pháp nhiệm điểm duyên căn lành.

                  Vậy đây mãn điển trường canh,

        Truyền chung Bộ Phận tiến hành Đàn mai.

                  Để nghe Mẹ giảng tiếp bài,

        Giã con Mẹ chuyển xe đài trở lên.

                                                                      Thăng ./..

 

                 Quang Minh Đàn, Tý thời 18-01 Quý Sửu (1973)

MẬT ĐÀN DIỆU PHÁP

BỘ PHẬN HIỆP THIÊN ĐÀI

Trí Đức Thanh

ĐK

Ngọc Trung Tâm

ĐT

Ngọc Liên Hương

 

Ngọc Giác Tâm

ĐG

Trí Huệ Thanh

 

Ngọc Thể Hương

TB

Trí Cao Thanh

 

Máy ghi âm

 

Trí Pháp Thanh

Bạch Liên Ý

 

Trí Thanh Thanh

VõĐ

Bạch Liên Minh

 

Trí Minh Thanh

NN 60 vị

        CỬU NƯƠNGbáo lịnh ………………………………

……………………………………………………Thăng./.

                               TIẾP ĐIỂN

                           Hồng ân Mẹ chuyển trước đền,

        Mừng con nam nữ ghi tên sổ vàng.

                  Vì tất cả cơ quan hành nhiệm,

                  Nên các con thực hiện tựu tề;

                           Nghe lời Mẹ giảng đơn huê,

        Khai nguồn Pháp Đạo hiện về Tam Nguơn.

                  Đây Pháp Ấn Thiên tôn Đại Thượng,

                  Đại Phụ Từ chấp chưởng Càn Khôn;

                           Siêu Nhiên khai sáng chơn hồn,

        Linh Quang Khối Đại bảo tồn bản nguyên.

                  Nhớ Pháp Lịnh Thầy truyền, Mẹ lãnh,

                  Ban cho hàng sắc Thánh đại duyên;

                           Để con đoạt được phẩm truyền,

        Càng thêm tinh tấn siêu nhiên thọ hành.

 

 
Home Kinh pháp TTBP 10. TƯỢNG ẤN