TTBP 0. MỤC LỤC

   

TÀNG THƠ BỬU PHÁP

TỔNG QUY PHÁP

MỤC LỤC

   

TTBP 1- SIÊU NHIÊN - SIÊU VIỆT

 

          I/ -Ý nghĩa Siêu Nhiên - Siêu Việt

 

               A. Siêu Việt là chi?

 

               B. Siêu Nhiên là chi?

 

 

 

 TTBP 2- DUY VẬT - DUY TÂM

 

          II/- Duy vật - Duy tâm Siêu Nhiên giảng

 

 

 

 TTBP 3- DUY VẬT, ĐÀI SIÊU NHIÊN

 

               A. Duy vật, Đài Siêu Nhiên to lớn

 

                   a)- Huyền Linh Đài

 

                   b)- Diệu Pháp Đài

 

                   c)- Thông Thiên Đài

 

                   d)- Bát Quái Đài

 

 

 

 TTBP 4- DUY TÂM, PHÁP SIÊU NHIÊN

 

               B. Duy tâm, Pháp Siêu Nhiên mầu nhiệm

 

 

 

 TTBP 5- SIÊU NHIÊN PHÁP ĐẠO

 

          III/- Siêu Nhiên Pháp Đạo

 

              

 

 TTBP 6- LỄ THỌ PHÁP SIÊU NHIÊN

 

               A. Lễ thọ Pháp Siêu Nhiên Tịnh Tâm Tối Thượng

 

                   a)- Lễ thọ Pháp Siêu Nhiên Vô Vi

 

                   b)- Phép trấn thần

 

                   c)- Trấn thần

 

                   d)- Giải oan

 

                   đ)- Bài thệ lãnh Pháp Siêu Nhiên

 

                   e)- Bài khai Pháp Siêu Nhiên

 

                   ê)- Sớ thọ Tịnh Tâm Tối Thượng Vô Vi

 

                   

 
 

 

 

 

 TTBP 7- TỊNH TÂM

 

                   a)- 12 động tác Tịnh Tâm Tối thượng Vô Vi

 

                   b)- Vô Vi Minh Kinh

 

 

 

 TTBP 8- HUYỀN LINH ĐÀI

 

               C. Huyền Linh Đài

 

 TTBP 9- ẤN CHƯƠNG - PHẨM HIỆU

 

                   a)- Những Ấn chương, Phẩm hiệu Siêu Nhiên

 

                              1- Dây Thiêng liêng sắc lịnh

 

                              2- Huy hiệu Siêu Nhiên

 

                              3- Ấn phẩm

 

                              4- Ấn ngọc

 

                              5- Ấn sắc Cửu Nguyên

 

                              6- Ấn chương

 

                              7- Bát Quái Tiên Thiên Hồng Mông Chi Khí

 

                              8- Huy hiệu Phẩm Nguyên

 

                              9- Đốc Thiên Từ Huệ

 

                            10- Tượng ấn Siêu Nhiên

 

                            11- Pháp ấn Siêu Nhiên

 

                              9- Đuốc Thiên Từ Huệ

 

 

 

 TTBP 10- TƯỢNG ẤN

 

                  b)- Tượng ấn Siêu Nhiên

 

 

 

 TTBP 11- PHÁP ẤN

 

                  c)- Pháp ấn Siêu Nhiên

 

 

 

 TTBP 12- KHUÔN VIÊN

 

                   d)- 9 Điều Khuôn Viên Giáo Sư Siêu Nhiên

 

                              1- Dây Thiêng liêng sắc lịnh

 

 

 

 TTBP 13- TỊNH AM VÀ THẢO LƯ

 

                   đ)- Tịnh Am Vân và Thảo Lư Bằng

 

 

 

 TTBP 14- TRÚC ƯỚC TỊNH AM - THẢO LƯ

 

 

 

 

 

 

 

TTBP 15- ĐẠI TỊNH

 

                   e)- Thuần Dương Đại Tịnh

 

                              1- Phần Đại tịnh cơ bản

 

                              2- Lịch Đại tịnh cơ bản

 

                              3- Lịch Đại tịnh cấp tốc

 

                              4- Lịch Đại tịnh thường lệ

 

                              5- Sớ thọ Thuần Dương Đại Tịnh

 

                              6- Thập nhị điều quy

 

                              7- Phần Đại tịnh cơ bản

 

 TTBP 16- NHỨT BỘ

 

                   ê)- Thuần Dương Nhứt Bộ

 

                              - MậT tâm Vô Vi Huyền Linh Đài

 

 TTBP 17- HÌNH ĐỒ CHÂU THÂN

 

                   h)- Hình đồ châu thân luận

 

                              - Châu Thân tiền đồ

 

                              - Châu Thân hậu đồ

 

 

 

 TTBP 18- DIỆU PHÁP ĐÀI

 

               D. Diệu Pháp Đài

 

                   a)- Thuần Dương Nhị Bộ

 

                   b)- Mật tâm Vô Vi Diệu Pháp Đài

 

                   c)- Hình đồ Tiểu châu thân

 

 

 

 TTBP 19- THÔNG THIÊN ĐÀI

 

               Đ. Thông Thiên Đài

 

                   a)- Thuần Dương Tam Bộ

 

                   b)- Mật tâm Vô Vi Thông Thiên Đài

 

                   c)- Thượng trung hạ đẳng kim khuyết đồ

 

                   d)- Minh Châu Hồng Mông Vô Cực

 

 

 

 TTBP 20- BÁT QUÁI

 

                   e)- Bát Quái Tiên Thiên Hồng Mông Chi Khí

 

 

 

 TTBP 21- HÌNH ĐỒ ĐẠI CHÂU THÂN

 

                   ê)- Hình Đồ Đại Châu Thân NS Đài Báu tương ứng                 

 

 

 

 TTBP 22- TRÚC ƯỚC ĐÀI SIÊU

 

                   - Bản trúc ước Đài Siêu Nhiên

 

                   - Đài Siêu Nhiên

 

 

 

 TTBP 23- VÒNG SIÊU NHIÊN

 

                  g)- Siêu Nhiên Vô Cực                  

 

                   - Hình đồ Siêu Nhiên Vô Cực

 

                   - Biểu đồ nguyên nhân biến số

 

 

 

 TTBP 24- THI VĂN

 

                  h)- Thi Văn Điểm Pháp                 

 

                   - Hình đồ Siêu Nhiên Vô Cực

 

 

 

 TTBP 25- DUYỆT PHÁP

 

               E. Đàn Duyệt Pháp

 

 

 

 
Home Kinh pháp TTBP 0. MỤC LỤC