THỐN QUAN XÍCH

Thốn quan xích được lập thành,

Chia ra trái phải luận rành âm dương.

Thốn phải là Phế, Đại trường,

Thốn trái Tâm với Tiểu trường chẳng sai.

Quan phải Tỳ, Vị chớ ai,

Quan trái Can, Đởm khí hay uất thường.

Xích phải Tam tiêu, Thận dương,

Là nơi táo kết dương luôn sanh hàn.

Xích trái Thận âm, Bàng quang,

Là nơi uất kết âm mang nhiệt vào.

                                      NGỌC ÁNH HỘ