ĐƯỜNG THI LƯU KÝ 5 ( 401-500 )

                                                    Untitled-21.jpg - 230.44 KB

                                                NGỌC ÁNH HỘ

                                                      (Hà Việt)      

 

401.  Minh Chơn Khẩu

 
 

402.  trụ kim Thân

 
 

403.  Tiên Thiên Ý

 
 

404.  An Lư Lập Đảnh

 
 

405.  Xuất linh Tử

 
 

406.  Bế Huyền Môn

 
 

407.  Thâu Tam bửu

 
 

408.  Ngũ Khí Châu Bạch Ngọc Quang

 
 

409.  Lục Tự Kim ngôn phi Long Đão võ

 
 

410.  Thơ mời Hội Xuân 1995

 
 

411.  Đáp từ Hội xuân 1995

 
 

412.  Thi Sĩ tìm ai ?

 
 

413.  Vườn Hoa

 
 

414.  thực hiện dân sinh

 
 

415.  Hành trình Nguyên Lý

 
 

416.  Chúc Xuân

 
 

417.  Cơm chay bình dân 418.  ân đức dưỡng sanh

 
 

419.  Hưởng ứng phong trào

 
 

420.  Mừng Chúa Giáng Sinh

 
 

421.  Nghệ sĩ với NàngThơ

 
 

422.  Tưởng nhớ người vừa khuất

 
 

423.  Chúc Xuân

 
 

424.  mừng ngày thành lập

 
 

425.  Hội ngộ thơ ca

 
 

426.  Giấc mộng sầu

 
 

427.  Quán chay Bà Đầm

 
 

428.   Chúc tuổi Thi Bá

 
 

429.  Phận chó mèo ( Bài 1 )

 
 

430.  Phận chó mèo ( Bài 2 )

 
 

431.  Mừng lễ ra mắt thành lập

 
 

432.  Xuân thơ 1999

 
 

433.  Máy nhiệm do ta

 
 

434.  Sáng rạng căn cơ duyên

 
 

435.  Kim thân quý báu

 
 

436.  Toàn năng toàn giác

 
 

437.  Vận chuyển Âm Dương

 
 

438.  Hởi những căn lành

 
 

439.  Bút mặc kỳ duyên

 
 

440.  Mở rộng Hội Linh

 
 

441.  Tam Thừa Diệu ứng

 
 

442.  Ứng hoá vô thường

 
 

443.  Chuyển hóa Đại Đồng

 
 

444.  Vui ngày họp mặt

 
 

445.  Vui xuân Tổ Quốc

 
 

446.  Bút chuyển thơ lưu

 
 

447.  Gợi niềm tâm pháp

 
 

448.  Xuân Thơ 2000 ( Bài 1 )

 
 

449.  Xuân Thơ 2000 ( Bài  2 )

 
 

450.  Đáp từ

 
 

451.  Vui niềm hội ngộ

 
 

452.  Than nghèo

 
 

453.  Anh lớn

 
 

454.  Không lẩn trược thanh

 
 

455.  Tỉnh định thiền cơ

 
 

456.  Bả lợi mùi danh

 
 

457.  Chân như Khối đại

 
 

458.  Góp bút thi đàn

 
 

459.  tấm lòng hiến đạo

 
 

460.  Lý nhiệm siêu thường

 
 

461.  Tinh thuần Pháp Đạo

 
 

462.  Duyên thuyền tình nghĩa

 
 

463.  Có đủ tiện phương

 
 

464.  Vô minh

 
 

465.  Thức mộng cuồng qua

 
 

466.  Thuyền duyên tri kỷ

 
 

467.  Chung lòng bể cả

 
 

468.  Tánh lành soi sáng

 
 

469.  Thừa ân đoạt nhiệm

 
 

470.  Mến tình trọng nghĩa

 
 

471.  Đạo gốc do ta

 
 

472.  Hiệp cảnh thiên nhiên

 
 

473.  Trong tình bút mặc

 
 

474.  Nối mạch giao đồng

 
 

475.  Trung dung Chánh Đạo

 
 

476.  Bút mặc kỳ duyên

 
 

477.  Dung hòa thể hiện

 
 

478.  Thiên đài diệu ấn

 
 

479.  Sứ mạng Thiên ân

 
 

480.  Duyên tu kiếp tỉnh

 
 

481.  Nguồn thương

 
 

482.  Nhạc khúc Trường giang

 
 

483.  Giải nghiệp kết duyên

 
 

484.  Tâm bình Tánh định

 
 

485.  Hiển hóa Tam Đài

 
 

486.  Đại Pháp huờn chơn

 
 

487.  Kính gởi thi nhân

 
 

488.  Đáp tình Thi hữu

 
 

489.  Quán chay Bằng Tăng

 
 

490.  Nhận thơ

 
 

491.  Kỷ niệm thi giao

 
 

492.  Tiểu nhân quân tử luận

 
 

493.  Kiểm nghiệm nội tâm

 
 

494.  Trở về Định Huệ

 
 

495.  Tiếng gọi Đại Đồng

 
 

496.  Hướng Thượng

 
 

497.  Trường kỳ mã lực

 
 

498.  Năm đức nhẫn

 
 

499.  Toàn dân chủ lực

 
 

500.  Pháp lực kỳ duyên

 
 

ĐƯỜNG THI LƯU KÝ

 
 

 HÀ VIỆT

 
 

  (Ngọc Ánh Hộ )

 
     
 

401.  Minh Chơn Khẩu

 
 

                        Tịnh trong cõi động mới rằng hay,

 
 

                        Chơn khẩu lẽ nào chẳng triển khai.

 
 

                        Chiếu luật trùng quang nơi Ngọc điện,

 
 

                        Thọ truyền giao thới ở Diêu đài.

 
 

                        Thuận hành hóa độ hồi quang mục,

 
 

                        Nghịch chuyển tùy duyên hiệp bổn lai.

 
 

                        Mở rộng hồng kỳ truyền mạch cảm,

 
 

                        Nối đường tiếp bứơc đến thiên thai.

 
 

 402.  trụ kim Thân

 
 

                        Trụ Kim Thân chuyển chớ sai chiều,

 
 

                        Không thể hẹn chờ, phải tự nêu.

 
 

                        Hồn có kim thân, thân chẵng hoại,

 
 

                        Xác không Thánh thể, xác đành tiêu.

 
 

                        Âm quang Mẹ chuyển không hề thiếu,

 
 

                        Dương điển Thầy trao cũng đã nhiều.

 
 

                        Phải khá vận hành theo pháp tịnh,

 
 

                        Kỳ công đắc quả rất cao siêu.

 
 

 403.  Tiên Thiên Ý

 
 

                        Tiên Thiên Ý chuyển thức sau cùng,

 
 

                        Xem xét đủ đầy, đảm việc chung.

 
 

                        Trung khuyết phân tam, tìm tín nhiệm,

 
 

                        Thượng đài hiệp nhứt, chọn tin dùng.

 
 

                        An nhiên bởi ý khai tâm pháp,

 
 

                        Tự toại nhờ tâm xuất huệ cung.

 
 

                        Hòa hợp biết bao tầng khí chuyển,

 
 

                        Thông đồng giới tuyến dẫu muôn trùng.

 
 

 404.  An Lư Lập Đảnh

 
 

                        An Lư Lập Đảnh rất siêu kỳ,

 
 

                        Chuyển các cơ quan hiệp Tổng Quy.

 
 

                        Lục độ điều hành nào lệch lạc,

 
 

                        Tam tài hệ trực chẵng sai di.

 
 

                        Ngũ Hành điểm chuyển cho đầy đủ,

 
 

                        Ngũ Tạng tuỳ theo ứng kịp thì.

 
 

                        Thuốc giữ huân chuân, hương diệu diệu,

 
 

                        Hoàn chung khuyết vị phẩm huy nghi.

 
 

 405.  Xuất linh Tử

 
 

                        Xuất Linh Tử chuyển rạng nguồn ân,

 
 

                        Thần phách khi rời khỏi thể thân.

 
 

                        Cảm xúc an nhiên, hồn ở lại,

 
 

                        Tâm lành mát mẻ, điểm phi tầng.

 
 

                        Kim Chuyên Như Ý điều thăng giáng,

 
 

                        Tượng Ấn Huỳnh Đình chuyển đảo vân.

 
 

                        Pháp Đạo cho ta đâu phải khó,

 
 

                        Hiệp Thần mà vẫn xuất Chơn Thần.

 
 

406.  Bế Huyền Môn

 
 

                        Ai cũng từ bầu tình dục ra,

 
 

                        Cốt do của mẹ hiệp cùng cha.

 
 

                        Nào ai tự nghỉ tình nên bỏ,

 
 

                        Đâu kẽ dám rằng dục phải xa.

 
 

                        Bậc giác quy căn thâu tựu hội,

 
 

                        Người tu chuyển bộ kết tinh ba.

 
 

                        Huyền môn bế xuất nhờ thông điển,

 
 

                        Long hổ đâu cần phải triệt ma.

 
 

 407.  Thâu Tam bửu

 
 

                        Thâu Tam Bửu chuyển tựu kim đài

 
 

                        Long Hội trường thi tiếp đến ngay.

 
 

                        Kim viết tinh tường ngời pháp ấn,

 
 

                        Huyền Khung diệu hóa rực khai hoa.

 
 

                        Thường hành biến ngoại thời sanh nội,

 
 

                        Tịnh túc vận trong lại ứng ngoài.

 
 

                        Hấp thụ điển trời luôn vẹn vẻ,

 
 

                        Công viên quả mãn phúc trường lai.

 
 

 408.  Ngũ Khí Châu Bạch Ngọc Quang

 
 

                        Thần điển tinh ba trí mở khai,

 
 

                        Tiểu châu thân được tốt tươi hoài.

 
 

                        Khai quang động nhập thường hành chuyển,

 
 

                        Bế nhãn hoàn nguyên tiếp đáo lai.

 
 

                        Ngũ khí từ nơi Kim Mẫu Điện,

 
 

                        Bạch quang cũng ở cảnh Diêu Đài.

 
 

                        Như viên ngọc trắng càng trau chuốt,

 
 

                        Chiếu diệu tinh tường chẵng lợt phai.

 
 

 409.  Lục Tự Kim ngôn phi Long Đão võ

 
 

                        Trong luật hằng thường khắp vạn an,

 
 

                        Phi long đão võ sắp theo hàng.

 
 

                        Hữu vô tùy dụng, rành phương định,

 
 

                        Nội ngoại do cần, rõ lớp lang.

 
 

                        Kiến ngộ khiếu trung ngời pháp chuyển,

 
 

                        Giao hòa mạch đạo, tỏa kim quang.

 
 

                        Sơn Âm Dương chuyển Linh Thần cảm,

 
 

                        Lục Tự Tam Cung xuất dễ dàng.

 
 

 410.  Thơ mời Hội Xuân 1995

 
 

                        Trân trọng đề thơ tỏ tấc lòng,

 
 

                        Kính mời thi hửu dự thêm đông.

 
 

                        Tao đàn xướng họa, tình xanh biếc,

 
 

                        Văn nghệ giao lưu, ý đượm nồng.

 
 

                        Hưởng tết : tưởng về bao chiến tích,

 
 

                        Vui xuân : nhớ đến những kỳ công.

 
 

                        7 giờ mùng 7 đầu năm Hợi,

 
 

                        Mừng Đảng , Mừng Dân thắm nghĩa đồng.

 
 

411.  Đáp từ Hội xuân 1995

 
 

                        Thỏa lòng xướng họa dệt thành chương,

 
 

                        Trước Hội Thơ Xuân rực sắc hương.

 
 

                        Đây Hậu, Tiền Giang đầy kỷ niệm,

 
 

                        Kia Thành Phố Bác nặng yêu thương.

 
 

                        Văn nhân góp ý thêm lề luật,

 
 

                        Thi hữu luận bàn rõ kỷ cương.

 
 

                        Trước phút chia tay cầu sức khỏe,

 
 

                        Hẹn ngày tương ngộ Hội thơ Đường.

 
 

 412.  Thi Sĩ tìm ai ?

 
 

                        Thi sĩ tìm ai một bóng chiều?

 
 

                        Hồn thơ trút cảm ngỡ mình xiêu.

 
 

                        Mượn bao hoa lá bày tâm sự,

 
 

                        Nhờ cả gió mây giải mộng liêu.

 
 

                        Đó bạn, lời hay càng rộng mở,

 
 

                        Đây thơ, ý đẹp biết bao nhiêu.

 
 

                        Góp phần non nước xây hoài bảo,

 
 

                        Với cả màu xanh đậm sắc diều.

 
 

 413.  Vườn Hoa

 
 

                        Rực rở vườn hoa đủ sắc màu,

 
 

                        Vầy duyên tâm đắc bạn tình nhau.

 
 

                        Trăm năm hương Đạo tình  lưu giữ,

 
 

                        Hạnh phúc nhụy Đời nghĩa đáp trao.

 
 

                        Kết hợp đồng tâm, tâm phát triển,

 
 

                        Hài hòa hiệp ý, ý nâng cao.

 
 

                        Trang ngà nét ngọc tươi ngời sáng,

 
 

                        Ngà ngọc điểm trang cảnh động đào.

 
 

414.  Thực hiện dân sinh

 
 

                        Nguyên Lý vận hành  chuyển đại công,

 
 

                        Tinh thần yêu nước dẫu ngăn sông.

 
 

                        Tìm ra sự nghiệp, ngời tinh ý,

 
 

                        Nhận được tương lai, đẹp thỏa lòng.

 
 

                        Kế hoạch tăng gia nhiều hưởng ứng,

 
 

                        Chương trình sản xuất lắm chờ mong.

 
 

                        Cẩm nang lưu để muôn kỳ hậu,

 
 

                        Thực hiện Dân Sinh đến Đại Đồng.

 
 

415.  Hành trình Nguyên Lý

 
 

                        Hành trình hoằng hóa khắp gần xa,

 
 

                        Nguyên Lý Cơ Thiên chuyển phục hòa.

 
 

                        Đại kiếp đề danh thời trực chỉ,

 
 

                        Tiểu căn điểm bản cũng không xa.

 
 

                        Chơn như đạt ngộ tô màu lá,

 
 

                        Thanh tịnh viên dung điểm sắc hoa.

 
 

                        Yếu nhiệm đài chương ngời giác ngộ,

 
 

                        Đồng quy Nhất bổn rạng chương tòa.

 
 

 416.  Chúc Xuân

 
 

                        Chúc mừng năm mới đã sang trang,

 
 

                        Ngũ phước tam đa, phúc rộng tràn.

 
 

                        Trong vững lập thành tình bút mặc,

 
 

                        Ngoài thêm kết hợp nghĩa tao đàn.

 
 

                        Góp lời Thi hữu, hoa đua nở,

 
 

                        Hội ý Văn nhân, nắng tỏa chang.

 
 

                        Tinh diệu bừng khơi màu bút điển,

 
 

                        Góp phần tô điểm rạng giang sang.

 
 

 417.  Cơm chay bình dân

 
 

                        Cơm chay thanh đạm giá bình dân,

 
 

                        Gần ngã ba đường tiện nghỉ chân.

 
 

                        Rạch Sỏi là phường, nhiều khách mộ,

 
 

                        Kiên Giang thuộc tỉnh, lắm người thân.

 
 

                        Vui lòng thi hữu, thơ văn tiếp,

 
 

                        Đẹp dạ bạn tu, Đạo đức cần.

 
 

                        Trao đổi cho nhau vì sự sống,

 
 

                        Bằng bao phương tiện sáng trong ngần.

 
 

        418.  ân đức dưỡng sanh

 
 

                        Ơn đức dưỡng sanh khó sánh bì,

 
 

                        Làm con hiếu Đạo phải thông tri.

 
 

                        Tam niên nhũ bộ, con hằng nhớ,

 
 

                        Thập ngoạt hoài thai, trẻ mãi ghi.

 
 

                        Nghĩa nặng hằng lo không trễ nãi,

 
 

                        Ân sâu mãi giữ  chớ sai di.

 
 

                        Đượm hồng tuổi thọ cầu ân điển,

 
 

                        Vẹn vẻ cho ngày bổn nhất quy.

 
 

 419.  Hưởng ứng phong trào

 
 

                        Bút thần tinh tuyệt ứng phong trào,

 
 

                        Chơn lý bừng soi chiếu vạn sao.

 
 

                        Lao động hăng say, người tiến bộ,

 
 

                        Tăng gia tích cực, việc nâng cao.

 
 

                        Niềm vui non nước tình liên kết,

 
 

                        Hạnh phúc quê hương cảnh đẹp giàu.

 
 

                        Chung góp bàn tay cùng phục vụ,

 
 

                        Nước non tươi sáng nghĩa đồng bao.

 
 

 420.  Mừng Chúa Giáng Sinh

 
 

                        Chúa truyền hơi ấm vạn mùa Đông,

 
 

                        Chúa giáng Trời Tây đến Đại Đồng.

 
 

                        Chính Đức Cao Đài, ngôi Chúa Tể,

 
 

                        Cũng là Thiên Chúa , đấng Thiên Công

 
 

                        Dụng phương rửa tội, khai tâm ngộ,

 
 

                        Lập lý phúc âm, mở ý thông.

 
 

                        Nước Thánh rộng xa trong vạn cõi,

 
 

                        Cõi Trời, cõi đất, cõi hư không.

 
 

        421.  Nghệ sĩ với NàngThơ

 
 

                        Phận tầm canh cửi dạ đầy tơ,

 
 

                        Trời đất mênh mang, nước lững lờ.

 
 

                        Nhà trọ tạm nương trong kiếp mộng,

 
 

                        Thân phàm giả mượn giữa trần mơ.

 
 

                        Sống thiền lao động bao chầy tháng,

 
 

                        Vui định bút nghiên trãi mãi giờ.

 
 

                        Kỷ niệm Đạo Đời soi sáng cả,

 
 

                        Tâm hồn Nghệ Sĩ với Nàng Thơ.

 
 

 422.  Tưởng nhớ người vừa khuất

 
 

                        Tưởng nhớ người đi cách biệt ngàn,

 
 

                        Hương linh hiển hích giữa trầm nhang.

 
 

                        Trãi bao kiếp mộng dòng bi lụy,

 
 

                        Qua những sự sầu giọt chứa chang.

 
 

                        Quyến luyến làm gì duyên trói buộc,

 
 

                        Vấn vương chi nữa nghiệp thân mang.

 
 

                        Bừng cơn tỉnh dậy hồi tâm hướng,

 
 

                        Đạo pháp gìn tâm thoát khổ nàn.

 
 

 423.  Chúc Xuân

 
 

                       Mừng xuân kính chúc vạn thời lai,

 
 

                       Lộc, thọ, khương, ninh, phước, lợi, tài.

 
 

                       Nghệ sĩ lời hoa,hương ngát tỏa,

 
 

                       Văn nhân ý đẹp, vị thơm bay.

 
 

                       Hăng say sản xuất, đồng kiên quyết,

 
 

                       Tích cực tăng gia, hiệp triển khai.

 
 

                       Nghĩa Đạo tình xuân thêm thắm đượm,

 
 

                       Lòng nghe rộn rã nhớ bao ngày.

 
 

424.  mừng ngày thành lập

 
 

                        Câu Lạc Bộ Thơ Ca An Nghiệp

 
 

                        Mừng vui hợp mặt buổi hôm nay,

 
 

                        Thành ý thơ ca đựơc tỏ bày.

 
 

                        Lập vận đúng khuôn, qua vận bỉ,

 
 

                        Câu thời trúng điểm , ắc thời lai.

 
 

                        Lạc ban Thành phố nhiều nhân sĩ,

 
 

                        Bộ địa Cần thơ lắm bậc tài.

 
 

                        An định tăng gia cùng sản xuất,

 
 

                        Nghiệp cơ tác hợp rộng đường dài.

 
 

 425.  Hội ngộ thơ ca

 
 

                        Hội ngộ tao đàn thắm nghĩa thi,

 
 

                        Điểm trang ngà ngọc tuyệt phương phi.

 
 

                        Cần thơ sáng rực, nhiều tên tuổi,

 
 

                        An Nghiệp bừng khơi, hạn nhứt nhì.

 
 

                        Dụng võ bảo toàn cơ nghiệp tục,

 
 

                        Dùng văn tô điểm bản gia nghi.

 
 

                        Ngày thêm gắn bó danh tài đức,

 
 

                        Nước mạnh dân giàu há sợ chi.

 
 

 426.  Giấc mộng sầu

 
 

                        Sớm liệu, chiều lo kiếp bể dâu,

 
 

                        Vì sao tâm chí mãi âu sầu.

 
 

                        Tình yêu đè nén nơi lòng thẳm,

 
 

                        Tiền bạc chôn vùi tận đáy sâu.

 
 

                         Ảo vị não nề ai thấu rõ ?

 
 

                         Huyền danh ấp ủ được gì đâu ?

 
 

                         Nghiệp duyên quanh quẩn luân hồi khổ,

 
 

                         Tỉnh định tâm chơn ngộ Đạo mầu.

 
 

427.  Quán chay Bà Đầm

 
 

                         Đến chợ Bà Đầm để bán chay,

 
 

                         Cỏ cây hoa lá cũng châu mày.

 
 

                         Một thân, một ngựa nào thay đổi,

 
 

                         Lắm việc lắm người, há chuyển lai.

 
 

                         Cửa Đạo tương tình mong trọn đúng,

 
 

                        Chợ Đời phức tạp dễ lầm sai.

 
 

                        Mượn giòng tâm pháp khơi phương diệu,

 
 

                        Luyện chí kiên trung với bản đài.

 
 

428.   Chúc tuổi Thi Bá

 
 

                        Chúc cầu Thi Bá tuổi thêm nhiều,

 
 

                        Ngòi bút tinh thần, Đạo chắt chiu.

 
 

                       Âm hưởng không già nơi cõi tạm,

 
 

                       Nguồn thơ trẻ mãi trước bao điều.

 
 

                       Tiền căn rõ sự, đời mơ ảo,

 
 

                       Định kiếp rành phân, cảnh mộng liêu.

 
 

                       Tuổi thọ gồm bao, bao sự việc,

 
 

                       Hồn thơ trong sáng ánh mây chiều.

 
 

 429.  Phận chó mèo ( Bài 1 )

 
 

                       Dâu bể chi sờn bởi nghiệp eo,

 
 

                       Hãy an thân phận với người nghèo.

 
 

                       Ra đường mắc bẩy thêm tai họa,

 
 

                       Ở lại mà yên khỏi nạn đeo.

 
 

                       Đở lạnh khi mưa, rằng định mệnh,

 
 

                       Tạm no lúc đói, phải tùy theo.

 
 

                        Niềm vui với chủ là như vậy,

 
 

                       Tranh cải làm chi cũng chó mèo.

 
 

430.  Phận chó mèo ( Bài 2 )

 
 

                        Chó mèo được thế cũng lên cao,

 
 

                        No ấm đẹp vui cảnh lại giàu.

 
 

                        Thịt Mỹ xướng mòm, chê cá nước,

 
 

                         Mồi Tây ngon miệng, ghét tom ao.

 
 

                         Quên tình bởi vọng, thường mơ loạn,

 
 

                         Mất bạn vì tham, cuộc sống ào.

 
 

                         Vắng chủ ra đường nhiều bối rối,

 
 

                         Vì chưng quen tánh, chịu thân hao.

 
 

 431.      C L B: hưu trí Tp Cần Thơ

 
 

                        Giáp Tuất đầu xuân rạng ánh dương,

 
 

                        Cần Thơ yêu dấu tỏa muôn phương.

 
 

                        Mừng câu lạc bộ ngày ra mắt,

 
 

                        Chúc hội về hưu buổi khuếch trương.

 
 

                        An Thới, Thới Bình cùng Cái Khế,

 
 

                        An Bình, Bình Thủy với Cầu Đường.

 
 

                        Tiến nhanh, tiến mạnh ngời non nước,

 
 

                        Xây dựng quê hương vững phú cường.

 
 

 432.  Xuân thơ 1999

 
 

                        Tình xuân chang chứa thắm tươi ngời,

 
 

                        Xuân chuyển hòa m

 
 

                        Xuân chuyển hòa minh giữa Đất Trời.

 
 

                        Xuân chỉ thực thi cơ hóa hóa,

 
 

                        Xuân đem ý nghĩa tuyệt vời vời.

 
 

                        Xuân thông đoàn kết, khai trương mới,

 
 

                        Xuân cảm thâm giao, mở rộng khơi.

 
 

                        Xuân chiếu niềm tin trong vạn loại,

 
 

                        Cầu xuân Đạo Pháp đến muôn nơi.

 
 

 433.  Máy nhiệm do ta

 
 

                        Việc Đạo tìm trong khắp đời,

 
 

                        Nhận ra điểm tựu chẳng xa khơi.

 
 

                        Tinh thông bí pháp, thông cơ cuộc,

 
 

                        Hiển đạt huyền vi, đạt thế thời.

 
 

                        Phẩm Thượng do tâm, không vọng động,

 
 

                        Duyên Tiên bởi tánh chẳng vơi lơi.

 
 

                        Chơn tu mới đặng đèn minh huệ,

 
 

                        Máy nhiệm do ta chiếu sáng ngời.

 
 

 434.  Sáng rạng căn cơ duyên

 
 

                        Thọ hành pháp nhiệm luyện vô vi,

 
 

                        Sáng rạng căn cơ buổi hậu kỳ.

 
 

                        Vẹn chữ tâm thành, Đời tỏ rõ,

 
 

                        Gìn câu ý thật, Đạo tường tri.

 
 

                        Xa lìa ảo vị, không phiền muộn,

 
 

                        Cách biệt phù danh, chẳng thị phi.

 
 

                        Chí hướng nâng cao ngời diệu ứng,

 
 

                        Đắc thành phẩm huệ rất cao nghi.

 
 

 435.  Kim thân quý báu

 
 

                        Hồng quang tỏa chiếu đượm nguồn ân,

 
 

                        Pháp tuệ ngời linh rạng sắc thần.

 
 

                        Hóa độ muôn nơi, kỳ đại điểm,

 
 

                        Tuỳ duyên vạn cõi, buổi hồng ân.

 
 

                        Kim thân quý báu miên trường cửu,

 
 

                        Xá lợi tinh tường tuyệt phẩm chân.

 
 

                        Chánh Đạo do ta thuần hóa định,

 
 

                        Đài chương hiển hiện khắp dương trần.

 
 

 436.  Toàn năng toàn giác

 
 

                         Hư vô tạo hóa rộng mênh mong,

 
 

                         Hiển hiện cao nhiên nghĩa Đại Đồng.

 
 

                         Ứng chuyển Càn khôn, thâu diệu hữu,

 
 

                         Hiện thành Vũ trụ, tuyển huyền không.

 
 

                         Đạo gôm linh khí nuôi tâm giác,

 
 

                         Pháp tựu kim đơn dưỡng tánh thông.

 
 

                         Chánh thể Nguyên Sinh là bổn định,

 
 

                         Toàn năng, toàn giác Đấng Thiên Công.

 
 

 437.  Vận chuyển Âm Dương

 
 

                         Sáng ngời Cơ Pháp, Sĩ  Đài gương,

 
 

                         Phẩm đức nêu cao vẹn lối đường.

 
 

                         Bí chỉ điền trung năng bước tiến,

 
 

                         Mật truyền bản  thượng khá tầm gương.

 
 

                         Huyền vi mật nhiệm thông tam cõi,

 
 

                         Bí chỉ siêu từa rõ tứ phương.

 
 

                         Vận chuyển Âm Dương khai khiếu huệ,

 
 

                         Kim Thân Thánh Thể khác thân thường.

 
 

 438.  Hởi những căn lành

 
 

                        Hởi những căn lành khá rõ thông,

 
 

                        Là người có sẳn đượm ân hồng.

 
 

                        Thuận chiều há ngại điều mưa nắng,

 
 

                        Xuôi nước lo chi chuyện bảo giông.

 
 

                        Hưởng phước đừng quên gầy dựng phước,

 
 

                        Thọ công phải nhớ tạo thêm công.

 
 

                        Kỳ thời Phước Huệ Song Tu tiến,

 
 

                        Cảnh lạc ngôi xưa đẹp thỏa lòng.

 
 

 439.  Bút mặc kỳ duyên

 
 

                        Dài lâu kỷ niệm chẳng chi sờn,

 
 

                        Đó cảnh đây tình tuyệt tác hơn.

 
 

                        Thi sĩ hòa thơ bền ý chánh,

 
 

                        Văn nhân hiệp Đạo vững tâm chơn.

 
 

                        Vui niềm thành khẩn thêm lời ngợi,

 
 

                        Đẹp sự khiêm cung  nhuận tiếng thơm.

 
 

                        Bút Mặc Kỳ Duyên, duyên hựu hão,

 
 

                        Hồn thơ trong sáng, nghĩa keo sơn.

 
 

 440.  Mở rộng Hội Linh

 
 

                        Hóa hoằng cơ nhiệm tiếp giao đồng,

 
 

                        Khai triển Dân Sanh, cửa hoát thông.

 
 

                        Phật pháp sáng soi gieo bổn giác,

 
 

                        Nhân duyên thành tựu lập kỳ công.

 
 

                        Âm Dương phẩm chiếu, tình sâu sắc,

 
 

                        Đời Đạo gương soi, nghĩa đượm nồng.

 
 

                        Mở rộng Hội Linh, huyền diệu ứng,

 
 

                        Sáng ngời Nguyên Lý khắp Tây Đông.

 
 

 441.  Tam Thừa Diệu ứng

 
 

                        Chánh thể thông truyền, rạng lý minh,

 
 

                        Tam Thừa diệu ứng thật siêu linh.

 
 

                        Tâm Trung nhiếp thọ, tươi ngời nghĩa,

 
 

                        Pháp Ấn khai thông, đậm thắm tình.

 
 

                        Phẩm Đức đề danh tròn Đại Thể,

 
 

                        Ân Thiên lập bảng vẹn Nguyên Sinh.

 
 

                        Cơ nhiên tinh tuyệt thông huyền nhiệm,

 
 

                        Cảnh lạc đài khai rực điển huỳnh.

 
 

442.  Ứng hoá vô thường

 
 

                        Đất trời rộng lớn cả vui sầu,

 
 

                        Học Đạo phải cần nghiệm lý sâu.

 
 

                        Pháp Thế huyền cơ, cơ giải thoát,

 
 

                        Âm Dương diệu lý, lý siêu mầu.

 
 

                        Huyền huyền mật chỉ, không chờ khẩn,

 
 

                        Diệu diệu Thiên ân, chẳng đợi cầu.

 
 

                        Ứng hoá toàn nhiên theo luật chuyển,

 
 

                        Vô thường tự biến, tự nhiên thâu.

 
 

 443.  Chuyển hóa Đại Đồng

 
 

                        Mạng lịnh thừa vâng chuyển kịp kỳ,

 
 

                        Đem tài đức hạnh dự trường thi.

 
 

                        Tâm chơn phục vụ, thuần tâm giác,

 
 

                        Ý chánh chăm lo, mẫn trí tri.

 
 

                        Hóa chuyển Đại Đồng, nguồn bác ái,

 
 

                        Vần xoay vạn thể, cội từ bi.

 
 

                        Nguơn Thiên kỳ hội nhân tài tựu,

 
 

                        Từ Huệ soi đường, Pháp Tổng Quy.

 
 

 444.  Vui ngày họp mặt

 
 

                                Họp tình huynh đệ, cảnh thêm xinh,

 
 

                                Trao đổi cho nhau sửa tánh tình.

 
 

                                Chuyển hóa Thầy ban con pháp kệ,

 
 

                                Hành trình Mẹ điểm trẻ tâm kinh.

 
 

                                Lòng con kỉnh nguyện Ân Cao Thượng,

 
 

                                Dạ trẻ thành dâng Đấng Chí Linh.

 
 

                                Tỏ rạng đài trang từ Bửu Pháp,

 
 

                                Cơ duyên hành Đạo quyết năng gìn.

 
 

 445.  Vui xuân Tổ Quốc

 
 

                                Hoa xuân rộ nở ở rộn lòng ta.

 
 

                                Thắm đượm tình thương khắp mọi nhà.

 
 

                                Đạo quả chung đường, ân rộng lớn,

 
 

                                Cơ Quy một hướng, nghĩa bao la.

 
 

                                Lạc Hồng, Văn Hiến, nguồn Tiên Tổ,

 
 

                                Quốc Tổ, Văn Lang, gốc Mẹ Cha.

 
 

                                Ân Đạo, ân Đời, ân Tổ Quốc,

 
 

                                Cảnh xuân vui vẻ rực sơn hà.

 
 

 446.  BÚT CHUYỂN THƠ LƯU

 
 

                        Tầm tri nguyên bổn luyện tâm nhiên,

 
 

                        Nhiếp phục từ ân thọ điểm truyền.

 
 

                        Bút chuyển lâu dài, quy bổn thiện,

 
 

                        Thơ lưu kỷ niệm hiệp Chân nguyên.

 
 

                        Tỷ Huynh chung bước tầm chơn lý,

 
 

                        Đệ muội cùng nhau ngộ Đạo duyên.

 
 

                        Đời Đạo thể đồng thông ý pháp,

 
 

                        Phát huy tài đức rạng linh thuyền.

 
 

 447.  Gợi niềm tâm pháp

 
 

                        Thành ý mong ai đáp lại hàng ?...

 
 

                        Nguyên nhân nào khiến ngộ thiền quang ?...

 
 

                        Ra đời phải đợi sao rằng thỏa ?...

 
 

                        Vào Đạo bao giờ mới được ban ?...

 
 

                        Sắc hợp Đại Đồng xanh hoặc trắng ?...

 
 

                        Màu chung Nguyên Lý đỏ hay vàng ?...

 
 

                        Giờ nên thực hiện điều chi trước ?...

 
 

                        Liệu lượng thế nào việc ngổn ngang ?...

 
 

 448.  Xuân Thơ 2000 ( Bài 1 )

 
 

                        Canh Thìn lại đến với non sông,

 
 

                        Đáp ngãi đền ơn những tấm lòng.

 
 

                        Xã hội nghĩa nhân, nền Đạo đức,

 
 

                        Gia đình chung thủy, bổn Nho Tông.

 
 

                        Mừng thiên niên mới sum xuê trái,

 
 

                        Đón tết hai ngàn rực rở bông.

 
 

                        Trái ngọt cây lành, tình đất nước,

 
 

                        Vừa chung vui hưởng, tiếp gieo trồng.

 
 

 449.  Xuân Thơ 2000 ( Bài  2 )

 
 

                        Gieo trồng phước huệ điểm tâm điền,

 
 

                        Soi sáng gương lành hợp ý Thiên.

 
 

                        Thánh Địa ngời linh, nền Quốc Đạo,

 
 

                        Việt Nam tỏa sáng, bổn Rồng Tiên

 
 

                        Đồng tình hưởng ứng xây Đời thiện,

 
 

                        Nhất dạ thi đua dựng Đạo huyền.

 
 

                        Ngũ phúc tam đa điều ứng chuyển,

 
 

                        Chúc xuân như ý mỗi nhân hiền.

 
 

 450.  Đáp từ

 
 

                        Chân thành cảm tạ quý cao danh,

 
 

                        Cùng các hiền nhân dự lễ thành.

 
 

                        Chẳng ngại đừơng xa, tình mãi đậm,

 
 

                        Không màn khó nhọc, nghĩa thêm xanh.

 
 

                        Lời hay nguyền giữ, gầy cơ nghiệp,

 
 

                        Ý đẹp nguyện gìn, tạo cảnh thanh.

 
 

                        Kính chúc toàn chung nhiều phước báu,

 
 

                        Hồng ân Thiên phúc, vạn ân lành.

 
 

451.  Vui niềm hội ngộ

 
 

                        Vui niềm hội ngộ bạn thi nhân,

 
 

                        Tô điểm văn thơ tuyệt tác trần.

 
 

                        Ánh Đạo soi đường, ngời tỏ rạng,

 
 

                        Màu hoa điểm lối, sáng trong ngần.

 
 

                        Non sông vẫn đợi tâm cần mẫn,

 
 

                        Đất nước đang chờ chí thiết thân.

 
 

                        Khoa học đi lên, đời tiến bộ,

 
 

                        Đại Đồng thể hiện nghĩa tương lân.

 
 

 452.  Than nghèo

 
 

                        Số kiếp vì đâu quá túng nghèo,

 
 

                        Bụng không, túi rổng, dạ buồn teo.

 
 

                        Ngống xem quà mọn ai cho chút,

 
 

                        Trong đợi lì xì kẻ mốc meo.

 
 

                        Nắng hởi! đã lâu càng nức nẻ,

 
 

                        Mưa ơi! Chờ mãi vẫn khô queo.

 
 

                        Đất như cằn cỗi không màu mỡ,

 
 

                        Nợ thiếu quá nhiều hết dám đeo.

 
 

 453.  Anh lớn

 
 

                        Anh lớn giờ đang thuyết giảng bài,

 
 

                        Nghĩa kinh sâu rộng, ngữ từ hay.

 
 

                        Khói hương ngát tỏa, ngây hồn mộng,

 
 

                        Mây nước bừng khơi, chợt tỉnh say.

 
 

                        Chuông giác giải căn, hầu đại xá,

 
 

                        Pháp duyên điểm ngộ, để ân khai.

 
 

                        Thi trường kết hợp bao thành quả,

 
 

                        Tội phước phân minh trước Phật đài.

 
 

454.  Không lẩn trược thanh

 
 

                        Tâm nhiên rộng thoát cả trời xanh,

 
 

                        Siêu xuất tinh tường, tuyệt phẩm danh.

 
 

                        Đơn Đạo càng trau, càng mẫn đạt,

 
 

                        Phẩm linh mãi luyện, mãi tinh anh.

 
 

                        Phá điều say ảo, thông cơ nhiệm,

 
 

                        Giải sự lầm mê, rõ luật hành.

 
 

                        Phép định công phu khai trí huệ.

 
 

                        Để không lẩn trược ngở là thanh.

 
 

455.  Tỉnh định thiền cơ

 
 

                        Tìm đâu ra lẽ bổn duyên hài,

 
 

                        Khi giấc mơ đời cứ cuộng xoay.

 
 

                        Tỉnh định hồi minh cần vẹn vẻ,

 
 

                        Thiền cơ quy lý đặng an bày.

 
 

                        Nhận nhìn số phận lo tròn việc,

 
 

                        Thấu suốt căn phần liệu định ngay.

 
 

                        Nhất bổn vạn thù theo luật giải,

 
 

                        Hiệp về khối đại rực hoa khai.

 
 

 456.  Bả lợi mùi danh

 
 

                        Tâm duyên ý mã lấp đường duyên,

 
 

                        Gây cảnh đau thương  những lụy phiền.

 
 

                        Ước vọng mùi danh, càng vọng loạn,

 
 

                        Say cuồng bả lợi, đến cuồng điên.

 
 

                        Bờ linh tiếng gọi tầm đơn pháp,

 
 

                        Bến giác lời khuyên tạo hống diên.

 
 

                        Chớ luyến cảnh đời bao cám dỗ,

 
 

                        Hứơng tâm gìn Đạo mới an nhiên.

 
 

 457.  Chân như Khối đại

 
 

                        Điểm vị Nguyên Sinh gốc triển khai,

 
 

                        Siêu Nhiên Tối Thượng định phân bày.

 
 

                        Vô vi ngọc bửu, hai nhưng một,

 
 

                        Hữu thể minh châu, một  cũng hai.

 
 

                        Hổn hợp Âm Duyên quy định rõ,

 
 

                        Luân phân Dương Phẩm, luật nào sai.

 
 

                        Chơn Như Khối Đại linh thông xuất,

 
 

                        Hiển hóa Thiên điều hiệp bổn lai.

 
 

 458.  Góp bút thi đàn

 
 

                        Vô cùng quý báu sự hằng mong,

 
 

                        Chung một khiếu năng mở sáng lòng.

 
 

                        Đem những tiện phương tầm Đạo đức,

 
 

                        Góp điều hữu ích học Nho phong.

 
 

                        Tinh thần vững mạnh trừ mê nghiệp,

 
 

                        Chí hướng bừng khơi giải ách vòng.

 
 

                        Bút nghĩa đượm ngời, lời tuyệt tác,

 
 

                        Âm Dương luân chuyển tuyệt tương song.

 
 

 459.  tấm lòng hiến đạo

 
 

                        Tấm lòng hướng Đạo rất cao nhiên.

 
 

                        Cũng vốn vô vi sẳn diệu huyền.

 
 

                        Dù cuộc bể dâu, lo nợ nghiệp,

 
 

                        Mặc tình đeo đuổi, nặ

 
 

                        Mặc tình đeo đuổi, nặng ưu phiền.

 
 

                        Còn bao tiếng gọi xa vòng tục,

 
 

                        Lắm chuyện cơ may chọn phẩm Tiên.

 
 

                        Cảnh mộng có chi mà luyến tiếc,

 
 

                        Cần nên chọn đúng pháp lành duyên.

 
 

460.  Lý nhiệm siêu thường

 
 

                        Lý nhiệm siêu thường mật chỉ ban,

 
 

                        Hư linh mầu diệu sáng soi đàng.

 
 

                        Bởi không mà có , đâu sau trước,

 
 

                        Vì có mà không, quá rõ ràng.

 
 

                        Tạo hóa phân công toàn vũ trụ,

 
 

                        Thiên điều định luật khắp nhân gian.

 
 

                        Âm Dương đối vị thông nguồn bổn,

 
 

                        Giữa Hữu và Vô, nghĩa rộng tràn.

 
 

 461.  Tinh thuần Pháp Đạo

 
 

                        Tinh thuần Pháp Đạo hiệp lành duyên,

 
 

                        Sứ mạng Thiên ân được thọ truyền.

 
 

                        Trên đủ trí tài, nên vị Thánh,

 
 

                        Dưới tròn hiền đức, xứng danh Tiên.

 
 

                        Thiên điều trùng vạn, gương lưu để,

 
 

                        Địa luật hằng muôn, sử chép biên.

 
 

                        Mỗi mỗi thông công từ bổn giác,

 
 

                        Tự nhiên sáng rộng, đạt cơ huyền.

 
 

462.  Duyên thuyền tình nghĩa

 
 

                        Đò chiều chuyến chót đã chờ lâu,

 
 

                        Hởi khách trần ai kịp đáo đầu.

 
 

                        Tam Tạng tiếp hồn về lạc quốc,

 
 

                        Đạo Nhơn chuyển thể vượt sông mâu.

 
 

                        Hỏa tâm khử trược, trau đơn báu,

 
 

                        Thủy thận lưu thanh, luyện phẩm châu.

 
 

                        Pháp gọi là thuyền, duyên gọi khách,

 
 

                        Duyên thuyền tình nghĩa rất cao sâu.

 
 

463.  Có đủ tiện phương

 
 

                        Có nước từ bi rưới phép mầu,

 
 

                        Có hơi bác ái chuyển sông mâu.

 
 

                        Có dầu Tinh Điển tha hồ xuất,

 
 

                        Có lửa Khí Thần mặc sức thâu.

 
 

                        Có củi Ngũ Hành, đơn Thánh dược,

 
 

                        Có lò Lục Độ, thuốc Tiên bầu.

 
 

                        Có vùng Khối Đại thông toàn khắp,

 
 

                        Có đủ Âm Dương, Ngũ Khí Châu.

 
 

 464.  Vô minh

 
 

                        Tất cả vô minh lắp cả đường,

 
 

                        Cõi phàm ô trược lắm đau thương.

 
 

                        Ai người chưa tỉnh, duyên mơ mộng,

 
 

                        Lắm kẻ còn say , nghiệp vấn vương.

 
 

                        Thân giả mê mờ, căn luật định,

 
 

                        Phận hèn ám muội, kiếp vô thường

 
 

                        Chưa tường lối thoát khi tròn tuổi,

 
 

                        Hồn sẽ về đâu, nỗi chán chường.

 
 

 465.  Thức mộng cuồng qua

 
 

                        Vì sao chưa thấy cởi tâm trần,

 
 

                        Hay nghiệp si mê, nghiệp bản thân.

 
 

                        Trí Đạo sáng ngời vương phải hận,

 
 

                        Tâm hồn trong trắng bận chi sân.

 
 

                        Bừng con mắt dậy càng không lượng,

 
 

                        Thức mộng cuồng qua thật khó phân.

 
 

                        Trời đất mênh mông mình ở giữa,

 
 

                        Làm sao giải nỗi hởi nguyên nhân.

 
 

466.  Thuyền duyên tri kỷ

 
 

                        Ngời sáng tâm tư ước đặng kề,

 
 

                        Đổi trao niềm cảm giải môn mê.

 
 

                        Tìm nhau chung hướng tròn ân nguyện.

 
 

                        Kiếm bạn đồng môn vẹn nghĩa thề.

 
 

                        Tấc dạ hàm ân hòa sắc nước,

 
 

                        Bao lòng trọng nghĩa, đượm hương quê.

 
 

                        Thuyền duyên tri kỷchung đường Đạo,

 
 

                        Bổn định chơn nguyên tiến bước về.

 
 

 467.  Chung lòng bể cả

 
 

                        Duyên ngọc tinh thông đáp chữ đồng,

 
 

                        Linh hồn của biển giữa mênh mông.

 
 

                        Cho hay cội nhớ còn tin cá,

 
 

                        Để biết nguồn thương chẳng bặc hồng.

 
 

                        Nghĩa nước trăng soi, ngời đức độ,

 
 

                        Tình thuyền sao chiếu, rạng phi phong.

 
 

                        Chung lòng bể cả bao hàm chứa,

 
 

                        Mấy mạch, mấy sông cũng mặn nồng.

 
 

 468.  Tánh lành soi sáng

 
 

                        Tánh không, ắc hẳn thoát ưu phiền,

 
 

                        Tánh đoạt, khó cầu lẽ Đạo nhiên.

 
 

                        Tánh giác, mới hay tường tận kiếp,

 
 

                        Tánh mê sao đặng rõ ràng duyên.

 
 

                        Tánh linh siêu nhiệm, thông nguồn bổn,

 
 

                        Tánh khí hùng anh, giải nghiệp tiền.

 
 

                        Tánh chất Đại Đồng quy nhất lý,

 
 

                        Tánh lành soi sáng cảnh Thần Tiên.

 
 

 469.  Thừa ân đoạt nhiệm

 
 

                        Tầm sư học Đạo lẽ xưa nay,

 
 

                        Mẫu mực đề gương hạnh đức tài.

 
 

                        Bửu Pháp phẩm đề, quy định đúng,

 
 

                        Chơn Truyền lý giảng, luật không sai.

 
 

                        Tâm thông Đại Tịnh, huỳnh môn mở,

 
 

                        Ý mật Thuần Dương, ấn chứng khai.

 
 

                        Ngọc sắc kim tòa đồng chánh khí,

 
 

                        Thừa ân đạt nhiệm ứng chương đài.

 
 

470.  Mến tình trọng nghĩa

 
 

                        Vốn lòng cảm mến đến thăm nhà,

 
 

                        Chẳng ngại đường gần hoặc nẽo xa.

 
 

                        Trọng nghĩa thi giao, cầu bổn giác,

 
 

                        Mến tình bút mặc, nguyện chung tòa.

 
 

                        Dù đi khắp nẽo, đồng chơn Đạo,

 
 

                        Dẫu ở mỗi đường vẫn đại gia.

 
 

                        Sâu đậm ngàn năm hằng khắc kỷ,

 
 

                        Vững bền muôn thuở bạn cùng ta.

 
 

 471.  Đạo gốc do ta

 
 

                        Chính ở nội thân có động huyền,

 
 

                        Tứ tường bốn cửa giữ thay phiên.

 
 

                        Hầu lo Pháp tịnh, thâu hồng huệ,

 
 

                        Để việc Công phu, kết bạch liên.

 
 

                        Mượn giả tầm chơn tuỳ điểm giác,

 
 

                        Mượn ch7n tầm giả tuyển cơ duyên.

 
 

                        Trời mây non nước tuy vô tận,

 
 

                        Đạo gốc do ta rõ luật nhiên.

 
 

 472.  Hiệp cảnh thiên nhiên

 
 

                        Giữ tâm thanh tịnh hướng Chân Nguyên,

 
 

                        Đạo chuyển soi đường bổn giác duyên.

 
 

                        Tiếp vận hồng kỳ lên Thượng Khuyết,

 
 

                        Nhậm hành tân dịch xuống Đơn Điền.

 
 

                        Bình sanh kiên chí trau kinh Thánh,

 
 

                        Thường nhựt bền tâm học phép Tiên.

 
 

                        Hiệp cảnh thiên nhiên hoà lý diệu,

 
 

                        Đồng hông điển lực đắc Chơn truyền.

 
 

473.  Trong tình bút mặc

 
 

                        Nguồn thơ đáp lại thật thâm sâu,

 
 

                        Duyên ngộ hòa thi rõ lý mầu.

 
 

                        Cẩn kính gợi niềm, lưu kỷ niệm,

 
 

                        Thâm ân cảm nghỉ, bước dài lâu.

 
 

                        Dẫu đường thế sự bao giông tố,

 
 

                        Hay nẽo trần ai lắm bể dâu.

 
 

                        Dạ vẫn vẹn nguyền không biến đổi,

 
 

                        Trong tình bút mặc tợ kim châu.

 
 

 474.  Nối mạch giao đồng

 
 

                        Đạo đức con người, nối mạch giao,

 
 

                        Tâm đầu ý hiệp rất thanh cao.

 
 

                        Lưu thông lối ngõ hầu nhanh bước,

 
 

                        Luân chuyển nẽo đường để tiến mau.

 
 

                        Thể lạc Tiêu Tương nhiều kẻ mến,

 
 

                        Tâm nhàn Đông Các lắm người khao.

 
 

                        Tình trong nghĩa trắng hòa nên cảnh,

 
 

                        Minh kính đài gương ánh sáng làu.

 
 

 475.  Trung dung Chánh Đạo

 
 

                        Hiểu luật trung dung, rõ ngọn ngành

 
 

                        Mới tường bổn cội tạo nhân sanh.

 
 

                        Trung là chánh điểm không sai chạy,

 
 

                        Trung gọi chơn nhiên để vận hành.

 
 

                        Trung chuyển phục huờn gìn ý tịnh,

 
 

                        Trung thâu giáo hóa giữ tâm thanh.

 
 

                        Âm Dương giao thới hai nguồn sáng,

 
 

                        Ở giữa là Nguyên lý Đạo thành.

 
 

 476.  Bút mặc kỳ duyên

 
 

                        Nghĩa tình sâu sắc vẫn còn đây,

 
 

                        Đậm mối thâm giao giữ trọn đầy.

 
 

                        Nét chữ lâu dài, Đời hiệp dựng,

 
 

                        Bóng hình kỷ niệm , Đạo chung xây.

 
 

                        Thơ hoà hương ngút từng tam cõi,

 
 

                        Ý đượm vị nồng tận chín mây.

 
 

                        Bút mặc kỳ duyên, duyên hội ngộ,

 
 

                        Trong nguồn thi cảm buổi sum vầy.

 
 

477.  Dung hòa thể hiện

 
 

                        Chơn lý bừng soi ánh diệu huyền,

 
 

                        Dung hòa thể hiện gốc Sinh Nguyên.

 
 

                        Giáo khai hoằng hóa soi căn phẩm,

 
 

                        Pháp chuyển hành luân chiếu thiện duyên.

 
 

                        Đạo thể cao siêu, nền Đạo thống,

 
 

                        Chơn tâm linh diệu, bổn Chơn truyền.

 
 

                        Thọ ơn cao cả nơi Thầy Mẹ,

 
 

                        Quả mãn công viên vẹn phỉ nguyền.

 
 

 478.  Thiên đài diệu ấn

 
 

                        Hồng kỳ vận chuyển vượt sông ngân,

 
 

                        Tuyển pháp cơ duyên, ánh sáng ngần.

 
 

                        Nhiệm lý Hư cung từ huệ giác,

 
 

                        Siêu thừa Điện ngọc điển hồng ân.

 
 

                        Luân hành phục vị nơi thiên cảnh,

 
 

                        Vận kết huờn nguyên cũng tại trần.

 
 

                        Rực sáng máy linh, bầu tạo hóa,

 
 

                        Tiểu châu thân hợp Đại châu thân.

 
 

479.  Sứ mạng Thiên ân

 
 

                        Sứ mạng Thiên ân phải xuống trần,

 
 

                        Để làm ý nhiệm, định Nguyên Chân.

 
 

                        Tinh cầu hóa chuyển quy linh tử,

 
 

                        Bắc đẩu tỏa ngời hiệp thiện nhân.

 
 

                        Giả cảnh tạm nương tầm thật thể,

 
 

                        Phàm thân tạm mượn luyện kim thân.

 
 

                        Bồi công lập đức cho mai hậu,

 
 

                        Đạo pháp huyền vi ánh sáng ngần.

 
 

480.  Duyên tu kiếp tỉnh

 
 

                        Phải tựu nguơn thần giữ khí thanh,

 
 

                        Chân  Nguyên thọ học để thông hành.

 
 

                        Công dày điểm lối Tam Thừa vị,

 
 

                        Quả đậm soi đường Cửu Phẩm danh.

 
 

                        Tâm ẩn thân phàm không khiếp nhã,

 
 

                        Chí trầm thể tục vẫn tinh anh.

 
 

                        Duyên tu kiếp tỉnh luôn bồi đấp,

 
 

                        Đạo gốc càng thêm thắm đượm nhành.

 
 

 481.  Nguồn thương

 
 

                        Nhứt tâm niệm Phật điểm từ chương,

 
 

                        Để thấy quyền năng đấng diệu thường.

 
 

                        Lý pháp nhiệm mầu, hồng nhược thủy,

 
 

                        Nhiệm truyền siêu xuất, nhuận nhành dương.

 
 

                        Đường đi giải thoát, không phiền lụy,

 
 

                        Nẽo đến an lành chẳng họa ương.

 
 

                        Hướng thượng cao nhiên bầu Tạo hóa,

 
 

                        Dầng quang Khối đại ấy nguồn thương.

 
 

 482.  Nhạc khúc Trường giang

 
 

                        Ngời tỏa ánh dương rực rở xuân,

 
 

                        Cùng nhau mở hội tiếp vui mừng.